2005-11-04   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : MGOPS
 Przedmiot zamówienia
 na świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych podopiecznym MGOPS w Busku Zdroju.
Numer sprawy : MGOPS
2005-11-04

Przetarg Nieograniczony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Busku-Zdroju.
ul. Kościuszki 2 A, tel. (0-41) 378-4442, fax 370 1365,


ogłasza przetarg nieograniczony


na świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych podopiecznym MGOPS w
Busku Zdroju. 
Termin realizacji - 1.I.2006r – 31.XII.2006 r.
Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a, pok.12 /sekretariat/
Termin składania ofert upływa z dniem 21.11.2004 r., godz. 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi 21.11.2004 r., godz.10.00 w Miejsko- Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a,
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje
można uzyskać w siedzibie Ośrodka pok. 12, telefonicznie pod nr (0-41)
378 - 44 - 42.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest mgr Danuta Błaszczyk.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
24 i spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o zamówieniach
publicznych, oraz spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.