Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sandomierz, 18.11.2020 r.

KR.ZUZ.4.4210.199.2020.AK

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie

Dotyczy postępowania prowadzonego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, z siedzibą przy ul. Loefflera 2; 25-550 Kielce, działającej poprzez pełnomocnika Pana Artura Machulę, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 w rurze osłonowej PE dn 125:

  1. cieku naturalnego (Dopływ Spod Widuchowej) na dz. nr ew. 2143/2, obręb 0041; jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko-Zdrój - obszar wiejski;
  2. cieku naturalnego (Dopływ Spod Widuchowej) na dz. nr ew. 354, obręb 0041; jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko-Zdrój - obszar wiejski;
  3. cieku nieoznaczonego na działce o nr ew. 354, obręb 0041; jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko-Zdrój obszar-wiejski; w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci gazowej s/c z przyłączami w m. Widuchowa, gm. Busko-Zdrój".

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew. 354; 638; 639; 1211; 1258; 2143/2, obręb 0041 Widuchowa, jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko-Zdrój - obszar wiejski; powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia

strony postępowania, że dnia 18.11.2020 r. została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: KR.ZUZ.4.4210.199.2020.AK udzielająca Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, z siedzibą przy ul. Loefflera 2; 25-550 Kielce, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 w rurze osłonowej PE dn 125 w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Budowa sieci gazowej s/c z przyłączami w m. Widuchowa, gm. Busko-Zdrój ".

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew.: Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew. 354; 638; 639; 1211; 1258; 2143/2, obręb 0041 Widuchowa, jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko-Zdrój - obszar wiejski; powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; pok. nr 1 tel. (012) 628 42 42, w godzinach pracy Zarządu (8:00-16:00). Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i §2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie zamieszczono w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].