Busko-Zdrój, dn. 27.05.2021r.

Znak: BUŚ.670.1.4.2021.JD 

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
o zamieszczeniu wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w trybie specustawy mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 219 ze zm.),

informuję

o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach ewidencyjnych ozn. nr 197/4, 196/4, 196/6, 195/7, 193/2, 192/2, 192/3 położonych w obrębie 12 przy ul. Siesławskiej w Busku-Zdroju. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój https://www.umig.busko.pl/ogloszenia.html w dniu 27.05.2021r.

Uwagi do wniosku można wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t.j.) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do dnia 17.06.2021 r., z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

Z wnioskiem można zapoznać się także w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 18, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Załączniki:

Informacja [ pdf ].
Wniosek [ pdf ].
Załącznik graficzny [ pdf ].
Mapa [ pdf ].
Pismo w sprawie uzupełnienia braków we wniosku [ pdf ].
Uzupełnienie braków formalnych [ pdf ].