Busko-Zdrój, 24.05.2022 r.

Znak:GNWR.6845.313.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości komunalnej.

Nieruchomość położona jest w Busku-Zdroju obr. 10 przy ul. Kusocińskiego, oznaczona w ewidencji gruntów nr 112/8 i opisana jest w księdze wieczystej nr KI1B/00033894/0.

Dzierżawa dotyczy części w/w działki o powierzchni 30,0 m² - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem czerwonym.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 30.09.2022 r.
 2. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
 3. Ustalony czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 4. Wywoławcza wartość netto czynszu dzierżawnego części działki wynosi: 2 000,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym – za dzierżawę miejsca oznaczonego na mapie kolorem czerwonym

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert: do 7 czerwca 2022 roku do godziny 15:00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę części działki nr 112/8 w Busku-Zdroju" - pod prowadzenie punktu małej gastronomii.

Oferta powinna zawierać:

 1. Oznaczenie oferenta:
  - imię i nazwisko, adres oferenta, PESEL – jeżeli oferent nie prowadzi działalności gospodarczej,
  - nazwę firmy, adres siedziby, NIP, nr KRS, REGON, - jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawną.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje warunki dzierżawy bez zastrzeżeń.
 4. Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłatami na rzecz Gminy Busko-Zdrój.
 5. Proponowaną wysokość czynszu netto (do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ).
 6. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej i dokument potwierdzający udzielenie upoważnienia.

Ww. dane są obowiązkowe. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w punktach 1-6 zostanie odrzucona.

Ponadto oferta powinna zawierać:

 1. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 2. Numer telefonu oferenta.
 3. Numer rachunku bankowego oferenta.

Wadium w wysokości 500,00 zł, na część nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy Busko-Zdrój Nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 3 czerwca 2022 roku.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nazwę przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku przetargu jako dzierżawca zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni roboczych po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania.

Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2022 roku w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Aleja Mickiewicza 10 o godz. 9:00.
 2. Kryterium wyboru najlepszej oferty: - 100% proponowana wysokość czynszu dzierżawnego.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru dzierżawcy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy na dzierżawę części nieruchomości wpłynie więcej niż jedna oferta, decydować będzie komisja przetargowa z uwzględnieniem kryterium wyboru najlepszej oferty podanego w ogłoszeniu.
 3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o jego wyniku pisemnie. Gmina Busko-Zdrój zawiadomi telefonicznie osobę ustaloną jako dzierżawca o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 4. W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa dzierżawy może zostać zawarta z kolejną osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego bądź przetarg na dzierżawę nieruchomości komunalnej zostanie ponownie ogłoszony według wyboru organizatora przetargu.
 5. Umowa dzierżawy może być zawarta tylko z osobą/podmiotem, który nie zalega z opłatami na rzecz Gminy Busko-Zdrój.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie, tel. 41/ 370-52-62, 41/ 370-52-68.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Mapa [ pdf ].

Zawiadomienie o wynikach przetargu [ pdf ].