Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2022.09.14

Znak:BUŚ.6220.2.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

orzekam

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Farma PV NOWY FOLWAK – Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą, planowana do realizacji na działce ewidencyjnej nr 201/6 AM-1 w miejscowości NOWY FOLWARK w gminie BUSKO, planowanego przez firmę: EkoEnergia Polska Spółka z o.o., ul. Olszewskiego 20, 25-663 Kielce.

Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 201/6, obręb Nowy Folwark, gmina Busko-Zdrój.

Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik tekstowy nr 1 i załącznik graficzny nr 2 do decyzji.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].