Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, dnia 20 września 2022 r.

WOO-I.420.11.2022.MK/NS.7

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”),

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na rolę znajdującego się na działce o nr ewid. 1/1 położonej w obrębie Wełecz, gm. Busko- Zdrój, przedłuża termin załatwienia sprawy do dnia 15.12.2022 r.

Powyższe wynika z oczekiwania na przedłożenie przez wnioskodawcę uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także konieczności uzyskania opinii właściwego organu Wód Polskich oraz informowania stron postępowania w drodze obwieszczeń i umożliwienia im zapoznania i wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.

Ponadto zawiadamiam, że w dniu 27.06.2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Starosty Buskiego znak: RLO.6164.23.2022 z dnia 23.06.2022 r. wraz z uproszczonym planem urządzania lasu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WOO-I.420.11.2022.MK.5 z dnia 11.07.2022 r. zwrócił się do Wnioskodawcy o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 26.07.2022 r. do tut. organu wpłynęło uzupełnienie dokumentacji. Pismem znak: WOO-I.420.11.2022.MK.6 z dnia 29.08.2022 r. ponownie wystąpiono do Wnioskodawcy o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Przewidywany termin złożenia uzupełnienia dokumentacji – 31.10.2022 r. – pismo Wnioskodawcy z dnia 08.09.2022 r.

W myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Wskazuje się dzień 22.09.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Jednocześnie zawiadamiam, o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 120 w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 41 3435361 lub 41 3435363).

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].