logo RP

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz
w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia”.

Celem projektu jest Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej / mieszkań socjalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

W dniu 22.12.2020r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0030/17-01 do Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0030/17-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartym Aneksem:

Całkowita wartość Projektu – 2 579 074,37 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 063 724,12 zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 1 807 946,99 zł
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 53 781,49 zł
Wkład własny Beneficjenta – 255 777,13 zł
Wysokość wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu – 515 350,25 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 19.01.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2020r.

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU