Sprawozdanie Burmistrza MiG za okres pomiędzy sesjami [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XX/235/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XX/236/2020).

W sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/586/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XX/237/2020).

W sprawie zmiany Uchwały NR XVI/186/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok (druk nr XX/238/2020).

W sprawie zmiany uchwały Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości, zasad wypłacania i obliczania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój (druk nr XX/239/2020).

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (druk nr XX/240/2020).

W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (druk nr XX/241/2020).

W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr XX/242/2020).