Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXVII/433/2021),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXVII/434/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XXXVII/435/2021),

W sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy ul. Rokosza w Busku-Zdroju (druk nr XXXVII/436/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXVII/437/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego nieruchomości położonej w Gadawie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 74/1 (druk nr XXXVII/438/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Bilczowie (druk nr XXXVII/439/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Bilczowie (druk nr XXXVII/440/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bilczowie (druk nr XXXVII/441/2021),

W sprawie ustalenia zasad tworzenia nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Busko-Zdrój oraz przyjęcia wykazu nazw ulic, placów i osiedli na terenie miasta Busko-Zdrój (druk nr XXXVII/442 /2021),

W sprawie nadania nazwy "Sanatoryjna" ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXVII/443/2021),

W sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju" (druk nr XXXVII/444/2021),

W sprawie uchwalenia "Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2036" (druk nr XXXVII/445/2021),

W sprawie trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji (druk nr XXXVII/446/2021),

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr XXXVII/447/2021).

W sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXXVII/448/2021).

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXVII/449/2021).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu (druk nr XXXVII/450/2021).