Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLII/509/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLII/510/2022).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr XLII/511/2022).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (druk nr XLII/512/2022).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XLII/513/2022).

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/478/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XLII/514/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do3 lat (druk nr XLII/515/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XLII/516/2022).

W sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu handlu (druk nr XLII/517/2022).

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XLII/518/2022).

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XLII/519/2022).

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr XLII/520/2022).

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Busko-Zdrój na lata 2022 – 2026 (druk nr XLII/521/2022).

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XLII/522/2022).

W sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju i nadania mu statutu (druk nr XLII/523/2022).

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju (druk nr XLII/524/2022).

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr XLII/525/2022).

W sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (druk nr XLII/526/2022).