Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLIII/529/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLIII/530/2022).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XLIII/531/2022).

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XLIII/532/2022).

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr XLIII/533/2022).

W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2022-2026 (druk nr XLIII/534/2022).

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok" (druk nr XLIII/535/2022).

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLIII/536/2022).

W sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (druk nr XLIII/537/2022).

W sprawie umorzenia postępowania skargowego (druk nr XLIII/538/2022).