W dniu 27.09.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Aneks Nr 3 do Umowy

Nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu wprowadzający następujące zmiany:

Całkowita wartość projektu – 10 765 180,51zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych –10 326 135,00zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 2 999 742,21zł, co stanowi 29,05 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
Wkład własny Beneficjenta – 7 326 392,79zł, co stanowi 70,95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
Środki własne Beneficjenta – wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu - 439 045,51zł.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

W dniu 31.08.2018r. w ramach zadania polegającego na „Rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące” zakończono roboty budowlane ujęte w ramach Etapu I, polegające na wykonaniu nadbudowy o jedną kondygnację (II piętro) budynku SP Nr 2 oraz wykonano prace budowlane w zakresie przebudowy, remontu i modernizacji pomieszczeń parteru i I piętra budynku SP Nr 2.

Informacja z przebiegu realizacji projektu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój  Informacja z przebiegu realizacji projektu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój

Termin zakończenia II etapu wyznaczono do dnia 03.07.2019r.