Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą : Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku - Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą : Zakład Usług Komunalnych w Busku -Zdroju oraz likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku -Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2012 - 2025 [ pdf ]. 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ]. 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/136/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2010 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku [ pdf ].

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko - Zdrój na lata 2011-2020" [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr X/129/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie dekapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr III/39/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: „Miejski Dworzec Autobusowy w Busku - Zdroju" [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko - Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Lipowej w Busku - Zdroju" [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Busku-Zdroju obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju [ pdf ].

W sprawie restrukturyzacji, zmiany nazwy oraz statutu zakładu budżetowego pod nazwą: Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy Busko - Zdrój pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej oraz w sprawie restrukturyzacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie określenia dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [ pdf ].

W sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzeniu punktów sprzedaży w strefie „A" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2012-2016 [ pdf ].

W sprawie ogłoszenia roku 2012 „Rokiem dr Szymona Starkiewicza" [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/318/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Busko - Zdrój  [ pdf ].

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. [ pdf ].

 

 W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/353/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do tworzonego Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" [ pdf ].

 

W sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

 

W sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania [ pdf ].

 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

 

W sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

 

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider" [ pdf ].

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku dotyczącej udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju, zmienionej Uchwalą Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku [ pdf ].

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/404/10 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko - Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych [ pdf ].

 

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Reymonta w Busku - Zdroju", zmienionej Uchwałą Nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 roku [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [ pdf ].

W sprawie utworzenia obwodów glosowania w szpitalach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/439/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania [ pdf ].

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników [ pdf ].

W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu [ pdf ].

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za 2010 rok [ pdf ].

W sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z wykonania budżetu za 2010 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Reymonta w Busku - Zdroju" [ pdf ].

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku rolnego [ pdf ].

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku leśnego [ pdf ].

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru rezerwatu przyrody „Owczary" [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju [ pdf ].

W sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 - 2032 [ pdf ].

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004 r. w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska [ pdf ].

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A. [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr III/39/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: „Miejski Dworzec Autobusowy w Busku - Zdroju" [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Szczucin [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko - Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Lipowej w Busku - Zdroju" [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko -Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Reymonta w Busku - Zdroju" [ pdf ].

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych ulic [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr 11/22/2010 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii. Poradni Neurologicznej oraz Działu Fizjoterapii [ pdf ].

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej - Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr III/34/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok [ pdf ].

 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

 

W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości [ pdf ].

 

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz solecki w 2012 roku [ pdf ].

 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [ pdf ].

 

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów [ pdf ].

 

W sprawie zmiany uchwały Nr III/43/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: „Pływalnia Miejska imienia Stefana Komendy w Busku-Zdroju" [ pdf ].

 

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [ pdf ]. 

 

W sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

 

W sprawie odwołania przedstawiciela gminy Busko-Zdrój z członkostwa w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju i wyznaczenia innego przedstawiciela [ pdf ].

 

W sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Miejski Dworzec Autobusowy w Busku-Zdroju [ pdf ].

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju [ pdf ].

 

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/74/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

 

 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pdf ].

W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2010-2014 oraz sposobów ich realizacji  [ pdf ].

W sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/334/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój" [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju  [ pdf ].