Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (druk nr XVII/188/2019).

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XVII/189/2019).

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XVII/190/2019).

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2020 rok (druk nr XVII/191/2019).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2020 rok (druk nr XVII/192/2019).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2040 (nr XVI/171/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr XVI/172/2019).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (nr XVI/173/2019).

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 rok (nr XVI/174/2019).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (nr XVI/175/2019).

W sprawie utraty mocy uchwały nr IX/118/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 roku o wystąpieniu Gminy Busko-Zdrój z Komunalnego Związku Ciepłownictwa ,,Ponidzie" w Busku-Zdroju (nr XVI/176/2019).

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (nr XV/170/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr XIV/159/2019).

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek A i B) wraz z wyodrębnioną częścią usługową, na działkach o nr ewid. gr. 243/4 i 253 położonych w obrębie 12 przy ul.Młyńskiej i ul.Ludwika Waryńskiego w Busku-Zdroju (nr XIV/160/2019).

W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju (nr XIV/161/2019).

W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum w Podgajach (nr XIV/162/2019).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (nr XIV/163/2019).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 -2040 (nr XIII/150/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr XIII/151/2019).

W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko - Zdrój (nr XIII/152/2019).

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (nr XIII/153/2019).

W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (nr XIII/154/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (nr XIII/155/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (nr XIII/156/2019).

W sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (nr XIII/157/2019).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/387/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój (nr XIII/158/2019).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 -2040 (nr XII/146/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr XII/147/2019).

W sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój - Bilczów przez Zbludowice, Radzanów, Skotniki Duże, Olganów, Dobrowodę, Baranów, Gadawę, Budzyń w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (nr XII/148/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój - Kolaczkowice (przysiółek Palestyna) przez Mikułowice Kolonia Wschodnia, Elżbiecin, Podgaje, Kotki, Janina w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (nr XII/149/2019).

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (nr XI/139/2019).

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (nr XI/140/2019).

W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (nr XI/141/2019).

W sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju (nr XI/142/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr XI/143/2019).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (nr XI/144/2019).

W sprawie zmiany uchwały nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr XI/145/2019).

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania (nr X/128/2019)

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2018 rok (nr X/129/2019)

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (nr X/130/2019)

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr X/131/2019)

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (nr X/132/2019)

W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (nr X/133/2019)

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr III/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (nr X/134/2019)

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (nr X/135/2019)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (nr X/136/2019)

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (nr X/137/2019)

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (nr X/138/2019)

W sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w związku z wydarzeniami z dnia 18.05.2019 r. mającymi miejsce w Busku-Zdroju (nr VIII/99a/2019).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 -2040 (nr IX/100/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr IX/101/2019).

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (nr IX/102/2019).

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko – Zdrój instrumentem płatniczym (nr IX/103/2019).

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko – Zdrój instrumentem płatniczym (nr IX/104/2019).

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko – Zdrój instrumentem płatniczym (nr IX/105/2019).

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko – Zdrój instrumentem płatniczym (nr IX/106/2019).

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko – Zdrój instrumentem płatniczym (nr IX/107/2019).