Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 roku, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1982). Obejmie ona wszystkich mężczyzn, urodzonych w 2000 roku oraz w latach 1995 - 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek stawienia się przed komisją będą też mieć osoby urodzone w latach 1998 - 1999, w stosunku do których orzeczono czasową niezdolność do służby i wyznaczony termin tej niezdolności mija przed zakończeniem kwalifikacji. Przed komisją powinny też stanąć panie, które kończą naukę na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Kwalifikacja wojskowa dla w/w osób z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój zostanie przeprowadzona w dniach od 25 lutego do 5 marca 2019 r. w Busku- Zdroju, ul. Waryńskiego 29 a ( budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

Kwalifikacja jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl oraz w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju pok. 45a, lub telefonicznie pod numerem: 41 370 52 74

Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej. Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawany wojskowy dokument osobisty, czyli książeczka wojskowa z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  • posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

UWAGA – SANKCJE KARNE

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień, może nałożyć na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].