1. Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju
  2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 11 czerwca 2012 roku poz. 642: ost. zm. Dz.U. z 8 sierpnia 2012 roku poz. 908)
  3. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Z 1991 roku nr 114, poz 493 z póź. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Z 2008 roku nr 205, poz. 1283)
  5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz.U. z 12 grudnia 2012 roku poz. 1394)
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wersje archiwalne

2012 - Statut [ pdf ].
2010 - Statut - zmiana [ pdf ].
2009 - Statut [ pdf ].