Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.22.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:
  Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Busku Zdroju etap II - przebudowa na deptak na odcinku od ul. Rzewuskiego do ul. Parkowej”.
  Zadanie nr 2: „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Busku Zdroju” etap III - budowa utwardzonego placu z fontanną posadzkową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
 • data ogłoszenia: 2020.07.29
 • termin składania ofert: 2020.08.19 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.08.19 o godz. 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2020.08.06).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko – Zdrój, dn. 28.07.2020r.

Znak: RSID.7011.5.1.2020 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonania Projektu Robót Geologicznych otworu geotermalnego na terenie miasta Busko-Zdrój wraz z ekspertyzą możliwości wykorzystania i zagospodarowania wód termalnych w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w celu ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - projekt umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 21 lipca 2020 r.

GKNR.7030.3.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na realizację usługi polegającej na: Wykonaniu przeglądu oraz aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój na obszarze Gminy Busko-Zdrój.

Etap 1.: Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój wyznaczonej Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. na podstawie koncepcji porządkowania gospodarki ściekowej w gminie, zaopiniowanej Uchwałą Nr 984/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Busko-Zdrój o RLM powyżej 2000, przedłożonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Etap 2.: Opracowanie aktualizacji (zmiany) aglomeracji Busko-Zdrój, a także przygotowanie kompletnego projektu uchwały wyznaczającego obszar i granice aglomeracji Busko-Zdrój, wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i uzgodnienia go z organami opiniującymi.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ]
Załącznik nr 1 – formularz oferty [ pdf ]
Załącznik nr 2 – projekt umowy [ pdf ]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2020.08.05) 

Busko-Zdrój dnia 13.07.2020 r.

Znak: RSID.7051.38.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Widuchowa w ramach realizacji funduszu sołeckiego w gminie Busko-Zdrój”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - szczegółowy opis [ pdf ] [ docx ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf (2020.07.28).

Busko-Zdrój dnia 13.07.2020r.

Znak: RSID.7011.5.2.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie o wartości do 50 000 złotych netto

Gmina Busko-Zdrój w trybie rozeznania cenowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Aktualizacja projektu pn. „Rozbudowa ul. Polnej w Busku – Zdroju”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - dokumentacja [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 06.07.2020 r.

Znak: RSID.7011.4.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój – Siesławice, Mikułowice ”

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój – Siesławice, Mikułowice ”. a w tym:

Busko – Zdrój, dnia 01.07.2020 r.

Znak: GKNR.6825.28.3.2020

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących:

 • opracowania projektu podziału nieruchomości położonej w miejscowości CHOTELEK, obręb 0006, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 353 na działki nr 353/1 i 353/2 wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej działki nr 353/1. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.41.2020 z dnia 19.06.2020 r. ( załącznik nr 1 ) przewiduje wydzielenie z działki nr 353 o pow. 0.0600 ha działki nr 353/1 o projektowanej pow. 0.0070 ha i działki nr 353/2 o projektowanej pow. 0.0530 ha. Projektowana działka nr 353/1 wydzielona jest na powiększenie sąsiedniej nieruchomości o numerze 353/1 stanowiącej drogę gminną. Projektowana działka 353/2 pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu osoby fizycznej. Punkty graniczne wydzielonej drogowej działki nr 353/1 należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.
 • wyznaczenie/wskazanie punktu granicznego nr 38-801 dla nieruchomości położonej w miejscowości SZANIEC, obręb 0038, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 594 ( załącznik nr 2 ).

Busko – Zdrój, dnia 01.07.2020 r.

Znak: GKNR.6825.41.2020

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej na terenie miasta Busko - Zdrój, obręb 0009, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 564/4. Działka nr 564/4 na podstawie ewidencji gruntów i budynków stanowi drogę ( część ul. Spacerowa ), która jest w samoistnym posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój i podlega regulacji na rzecz Gminy Busko – Zdrój na podstawie art. 5.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. W księdze wieczystej nr KI1B/00001911/3 prowadzonej na rzecz Skarbu Państwa, ewidencyjnej działce drogowej nr 564/4 mogą odpowiadać działki hipoteczne nr 772/5, 772/16, 752/8/1/564, 752/8/3/564. W ramach realizacji zlecenia należy zaktualizować i doprowadzić do zgodności oznaczenie działki nr 564/4 w księdze wieczystej KI1B/00001911/3.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm. ) i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572 ze zm. ).

Busko-Zdrój, dnia 30 czerwca 2020 r.

GKNR.7031.3.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na wykonania usługi polegającej na całkowitym uprzątnięciu terenu oraz wywozie, zagospodarowaniu i unieszkodliwieniu odpadów.

Przedmiotem zamówienia jest: całkowite uprzątnięcie terenu oraz wywóz, zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na działkach 380 i 384 obręb 0038 Szaniec.

Odpady będące przedmiotem usunięcia to m. in. gruz betonowy i ceramiczny i jeśli wystąpią to: opony, azbest (płyty faliste), wyroby z PCV.

Ww. odpady, należy wywieść przystosowanymi do tego jednostkami transportowymi i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a odpady niebezpieczne (jeśli wystąpią) na koncesjonowane składowisko odpadów.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2020.07.17)

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.21.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój w roku szkolnym 2020/ 2021
 • data ogłoszenia: 22.06.2020
 • termin składania ofert: 01.07.2020 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)
 • sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie https://stream.umig.busko.pl/ w dniu 01.07.2020 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2020.07.01).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2020.07.22)