Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój, 20.03.2020 r.

Gmina Busko – Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko – Zdrój

Informacja dla Wykonawców

niniejszym informuję, iż prowadzone przez Gminę Busko – Zdrój z siedzibą w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 10 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego odbędą się zgodnie z planem. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, w terminach wskazanych odpowiednio w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednakże w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i wprowadzeniem przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ograniczenia w obsłudze bezpośredniej prosimy, aby każdorazowo rozpatrzyć konieczność osobistego udziału w otwarciu ofert.

Busko-Zdrój, dnia 16.03.2020 r.

RSID.7013.19.24.8.2017.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r.,

z a p r a s z a

do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - umowa RPSW.03.01.00-26-0011/17-00.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy pdf ] [ pdf ] - wzór umowy po modyfikacji (2020.03.24).
Załącznik nr 4 - księga identyfikacji wizualnej [ pdf ].
Załącznik nr 5 - karta wizualizacji [ pdf ].

Informacja dla oferentów [ pdf ].

Informacja dla oferentów [ pdf ] (2020.03.25).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Zawiadomienie o poprawieniu omyłki pdf ] (2020.04.01), [ pdf ] (2020.04.02).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 13.03.2020 r.

RSID.7051.16.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na  „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Las Winiarski w ramach realizacji funduszu sołeckiego”.

Przedmiot zamówienia: BIEŻNIA ELEKTRYCZNA PREMIUM BT 3138 LUB RÓWNOWAŻNA w ilości 1 sztuka.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 10.03.2020 r.

RSID.7051.14.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanów w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój”.

Przedmiot zamówienia:

- Stół do bilarda z nakładką cymbergaj 9ft + akcesoria, sukno koloru niebieskiego – 1 szt.
- Kij do bilarda w ilości – 8 szt.
- Zestaw kul bilardowych – 1 szt.
- Stół do tenisa stołowego typy Ft950 Indoor koloru niebieskiego – 1 szt.
- Rakietka tenis stołowy Meteor HAN– 4 szt.
- Piłeczki Shild – 12 szt.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.8.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2020.03.11
 • termin składania ofert: 2020.03.26 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 26.03.2020r. o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.7.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”
 • data ogłoszenia: 2020.03.10
 • termin składania ofert: 2020.03.18 godz. 10:00, 2020.03.25 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 25.03.2020r. o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

16.03.2020 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [pdf]

25.03.2020 - Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania w zakresie zadania 1 pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie w zakresie części 2 [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 04.03.2020 r.

Znak: RSID.7051.12.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Wykonanie doposażenia siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego”.

Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ]
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - tabela cen jednostkowych [ pdf ] [ odt ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 04.03.2020 r.

Znak: RSID.7051.11.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kameduły w ramach realizacji funduszu sołeckiego

Przedmiot zamówienia: Remont podłogi polegający na cyklinowaniu i dwukrotnym lakierowaniu parkietu, lakierem chemoutwardzalnym w ilości 98m2 wraz z uzupełnieniem listew przypodłogowych (w ilości 5mb).

Zaleca się, aby przed sporządzeniem oferty dokonać oględzin obiektu będącego przedmiotem niniejszego zaproszenia.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.6.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II
 • data ogłoszenia: 2020.02.27
 • termin składania ofert: 2020.03.17 godz. 10:00, 2020.03.24 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 24.03.2020r. o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2020.03.13).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania w zakresie zadania 2 pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 1 [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 24 lutego 2020 r.

GKNR.7031.3.2020 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na wywozie i unieszkodliwieniu odpadów.

Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na działkach nr 380, 384, obręb 38 Szaniec.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - oferta [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].