Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.3.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie terenów w ramach projektów pn. "Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” oraz „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjn".
 • data ogłoszenia: 2018.01.11
 • termin składania ofert: 2018.01.29 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.02.02).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.2.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie
 • data ogłoszenia: 2018.01.10
 • termin składania ofert: 2018.01.29 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 09.01.2018 r.

RSID.7051.7.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

„Zakup mebli do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Oleszki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 09.01.2018 r.

Znak: RSID.7051.6.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej.

„Zakup oraz montaż bramek sportowych w miejscowości Łagiewniki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 09.01.2018 r.

RSID.7051.5.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

„Wykonanie podłogi drewnianej plenerowej dla miejscowości Zwierzyniec w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Busko-Zdrój dnia 09.01.2018 r.

Znak: RSID.7051.3.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój z dnia 20 lipca 2007r. zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia:
„Zakup wraz z dostawą mebli ogrodowo-cateringowych w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - opis [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 09.01.2018 r.

Znak: RSID.7051.2.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej.

„Zakup oraz dostawa namiotów handlowo - wystawowych w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Sygnatura akt: RSID.271.48.2017.ZP

Busko Zdrój 08.01.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko – Zdrój
Adres Zamawiającego: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 655 187 96 46
REGON: 291009716
Tel: tel.: (41) 370-52-00, Faks: (41) 370-52-90,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://bip.umig.busko.pl.
Godziny urzędowania (pracy):
- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie zawartej umowy wykonawca w cenie ryczałtowej wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu miasta Busko-Zdrój oraz 47 sołectw: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, Służów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1289), zapisami w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. Obsługa obejmuje także jednorazową dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do punktów gromadzenia odpadów na nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej oraz ciągłej dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na tereny nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych do wszystkich odbiorców deklarujących selektywne gromadzenie odpadów wskazanych przez Zamawiającego.

Busko – Zdrój, dn. 03.01.2018r.

Znak: RSID.7011.3.1.1.2016.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn.:

„Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 130 i 3/23 obręb 8"

w ramach zadnia budżetowego „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój (rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju)".

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowych umożliwiających uzyskanie pozwoleń na:

 • budowę/rozbudowę/dobudowę budynku Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju
 • zagospodarowanie terenu działek: 130 i 3/23 obręb 8

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].
Protokół [ pdf ].

Busko-Zdrój, 2017-12-20

Znak: RSID.7011.8.3.2017

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 221/2016 z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 OOOeuro zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Zakres zamówienia obejmuje:
1.1. Aktualizację audytu energetycznego dla budynku OSP w Szczaworyżu (teren gminy Busko-Zdrój)
1.2. Opracowanie audytów energetycznych dla:

a) budynku świetlicy w Kamedułach (teren gminy Busko-Zdrój),
b) budynku świetlicy w Broninie (teren gminy Busko-Zdrój),
c) budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku-Zdroju,

w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym"

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ].
Załącznik nr 4 - Audyt energetyczny [ pdf ].
Załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna budynków [ zip ].
Załącznik nr 6 - regulamin [ pdf ].
Załącznik nr 7 - wytyczne w zakresie kwalifikowalności [ pdf ].
Załącznik nr 8 - instrukcja wypełnienia załączników EFRR [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].