Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. – WERSJA NR 3 (aktualizacja 01.07.2021 R.) [ pdf ].

Busko – Zdrój, dn. 01.07.2021r.

Znak: RSID.7011.7.1.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: Przebudowa klatki schodowej w budynku Świetlico-Remizy OSP w miejscowości Mikułowice.

Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdf ] (2021-07-27)

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.12.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2021 / 2022
 • data ogłoszenia: 2021.07.01
 • termin składania ofert: 2021.07.12 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.07.12 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-07-12 10:28).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021.07.12)

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT (Zadanie II, III, IV) oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (Zadanie II, III, IV) [ pdf ] (2021.07.16)

Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty (zadanie III, IV)/ o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zadanie III, IV) oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zadanie III, IV)  [ pdf ] (2021.07.22)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/o odrzuceniu ofert (zadanie I, zadanie V, zadanie VI, zadanie VII)  [ pdf ] (2021.07.30)

Busko – Zdrój, dnia 28.06.2021 r.

Znak: GKNR.6810.17.2.2021

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Busko - Zdrój, obręb 0001, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 69 na działki nr 69/A, 69/B i 69/C wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej działki nr 69/B. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.48.2021 z dnia 21.06.2021 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 69 o pow. 0.1738 ha działki nr 69/A o projektowanej pow. 0.0064 ha, działki nr 69/B o projektowanej pow. 0.1569 ha i działki nr 69/C o projektowanej pow. 0.0105 ha. Punkty graniczne wydzielonej działki nr 69/B należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 ), Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429).

Busko-Zdrój dnia 21.06.2021 r.

Znak: RSID.7013.6.1.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda.” w ramach budżetu obywatelskiego przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda”, przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.11.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa linii napowietrzno/kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2021.06.18
 • termin składania ofert: 2021.07.05 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.07.05 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-07-05 10:32).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021.07.05)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (CZĘŚĆ I) / o odrzuceniu oferty (CZĘŚĆ I) / o unieważnieniu postępowania (CZĘŚĆ II i CZĘŚĆ III)pdf ] (2021.07.23). 

Busko-Zdrój, dnia 16.06.2021r.

Znak: RSID.7013.2.1.2021

OFERENCI
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach” w ramach budżetu obywatelskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. wyrównanie i zniwelowanie pochyłości terenu działki nr 365 (tarasowanie terenu) w miejscowości Zbrodzice wraz z umocnieniem podjazdów geokratą komórkową 5 cm z polietylenu PEHD oraz dowozem ziemi, grysu i kamienia, wypełnieniem i rozplantowaniem (usługa koparko-ładowarką).
 2. utwardzenie terenu pod miejsce ogniskowe;
  Palenisko powinno mieć średnicę nie mniejszą niż 50 cm (żeby pomieściło stos drewna) i niewysokie ścianki osłaniające płonące szczapy przed wiatrem ułożone z kamieni. Nawierzchnię wokół paleniska należy utwardzić żwirem.
 3. nasadzenie roślin ozdobnych na skarpach oraz posianie trawy. Na wyprofilowanych skarpach należy dokonać nasadzeń krzewów ozdobnych typu jałowiec płożący w łącznej ilości 40 szt. sadzonek (Rozmiar: Doniczka P9 - 0,5l).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.10.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Budowa parku linowego na terenie „Małpiego Gaju” w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2021.06.14
 • termin składania ofert: 2021.06.30 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.06.30 11:00

Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdf ] (2021.06.30)

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.9.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 132 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie Gminie Busko – Zdrój kredytu długoterminowego do wysokości 12.000.000,00 zł
 • data ogłoszenia: 2021.06.09
 • termin składania ofert: 2021.07.15 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.07.15 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-07-15 09:15).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021.07.15)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-08-27).

Busko – Zdrój, dnia 01.06.2021 r.

Znak: GKNR.6830.4.4.2021

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości BINIĄTKI, obręb 0003, gmina Busko - Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 433 z działkami nr 431 i 432 - stanowiącymi własność osób fizycznych (załącznik nr 1).

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks postępowania administracyjnego” oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Termin opracowania dokumentacji: terminy wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (do czterech miesięcy od daty podpisania umowy).