Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój, dnia 28.02.2018 r.

RSID.7051.18.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Olganów w sprzęt sportowy w ramach realizacji funduszu sołeckiego".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamowienia [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - tabela cen jednostkowych [ pdf ] [ odt].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 26.02.2018 r.

RSID.7051.17.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na „Zakup wraz z dostawą wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Olganów w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - opis wyposażenia do budynku gminnego [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 5 - tabela cen jednostkowych [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania:
„Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku - Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2,15,16" realizowanego w ramach Projektu pn.: ,,Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitałizacyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty  [ pdf ].
Załącznik nr 1  [ pdf ] [ doc].
Załącznik nr 2  [ pdf ].
Załącznik nr 3  [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4  [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.03.15).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.13.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: "Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju - etap I". Zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 • data ogłoszenia: 22.02.2018
 • termin składania ofert: 09.03.2018 godz. 1000
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.03.27).

Busko-Zdrój dnia 20.02.2018 r.

Znak: RSID.7051.16.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r. zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia:

„Zakup wraz z dostawą kompletów ogrodowych w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie dostawcy [ pdf ] [ odt ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.12.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap III w ramach zadania pn. "Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej".
 • data ogłoszenia: 2018.02.16
 • termin składania ofert: 2018.02.27 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.03.15).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.11.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie terenów w ramach projektów pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" oraz „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne"
 • data ogłoszenia: 2018.02.13
 • termin składania ofert: 2018.03.01 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]
(2018.03.22).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.10.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej".
 • data ogłoszenia: 2018.02.06
 • termin składania ofert: 2018.02.14 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.03.05).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.8.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: "Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju - etap I". Zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 • data ogłoszenia: 05.02.2018
 • termin składania ofert: 20.02.2018 godz. 1000
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.02.21).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.9.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku- Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące" realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój".
 • data ogłoszenia: 2018.02.01
 • termin składania ofert: 2018.02.12 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2018-02-12).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.03.02).