Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko Zdrój 20.11.2018 r.

Sygnatura akt: RSID.271.59.2018.ZP

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko – Zdrój
Adres Zamawiającego: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 655 187 96 46
REGON: 291009716
Tel: tel.: (41) 370-52-00, Faks: (41) 370-52-90,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://bip.umig.busko.pl.
Godziny urzędowania (pracy):
- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie zawartej umowy wykonawca w cenie ryczałtowej wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu miasta Busko-Zdrój oraz 47 sołectw: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, Służów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), zapisami w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. Obsługa obejmuje dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przypadku ich braku do punktów gromadzenia odpadów na nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej oraz ciągłej dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na tereny nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych do wszystkich odbiorców deklarujących selektywne gromadzenie odpadów wskazanych przez Zamawiającego.

2. Szczegółowe dane charakteryzujące wielkość zamówienia

2.1 Charakterystyka ogólna gminy:

  1. Powierzchnia gminy Busko-Zdrój wynosi 23 588 ha. Teren zabudowany ~ 460 ha.
  2. Liczba mieszkańców gminy Busko-Zdrój wynosi ~ 31 545 osób, z czego na wsiach 16 292 a w mieście 15 253.
  3. Liczba budynków w gminie Busko-Zdrój wynosi 6 256, z czego 152 to budynki wielomieszkaniowe, a 6 104 to budynki jednorodzinne.

2.2 Rodzaj i ilość odpadów zebranych w obecnym systemie z nieruchomości zamieszkałych w 2017 r.:

10 01 01 – 53,280 Mg, 15 01 01 – 1,860 Mg, 15 01 02 – 0,860 Mg, 15 01 06 – 2 965,806 Mg, ex 15 01 06 – 82,544 Mg, 15 01 07 – 4,800 Mg, 17 01 01 – 100,960 Mg, 20 01 01 – 3,474 Mg, 20 01 02 – 3,579 Mg, 20 01 21*– 0,037 Mg, 20 01 23* – 9,929 Mg, 20 01 32 – 0,007 Mg, 20 01 34 – 0,002 Mg, 20 01 35*– 18,958 Mg, 20 01 36 – 8,516 Mg, 20 01 39 – 0,510 Mg, 20 02 01 – 45,460 Mg, 20 02 02 – 1,280 Mg, 20 03 01 – 924,58 Mg, 20 03 03 – 179,920 Mg, 20 03 07 – 66,400 Mg.

Łącznie odebrano w 2017 r. bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych 3 479,45 Mg odpadów komunalnych.

III. Szacunkowa wartość zamówienia;

wynosi 1 747 222,22 zł tj. 405 228,15 Euro

IV. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25.

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

Zgodnie z dyspozycja art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki gdyż została spełniona przesłanka ustawowa to jest, Gmina jest w 100% właścicielem spółki wskazanej w pkt. IV oraz spółka w ramach prowadzonej działowości w ponad 90% wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Zamawiający nie zamieszczał i nie publikował informacji o planowanym zamiarze udzielenia zamówienia

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].