Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko Zdrój , 08.01.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko – Zdrój
Adres Zamawiającego: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 655 187 96 46
REGON: 291009716
Tel: tel.: (41) 370-52-00, Faks: (41) 370-52-90,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://bip.umig.busko.pl.
Godziny urzędowania (pracy):
- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu miasta Busko-Zdrój oraz 47 sołectw: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, Służów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w przypadkach dobrowolnego przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010), zapisami w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. Obsługa obejmuje dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w przypadku ich braku do punktów gromadzenia odpadów na nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej oraz ciągłej dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na tereny nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych do wszystkich odbiorców wskazanych przez Zamawiającego.

2. Szczegółowe dane charakteryzujące wielkość zamówienia

2.1 Charakterystyka ogólna gminy:

  1. Powierzchnia gminy Busko-Zdrój wynosi 23 588 ha. Teren zabudowany ~ 460 ha.
  2. Liczba mieszkańców gminy Busko-Zdrój wynosi ~ 31 164 osób, z czego na wsiach 16 237 a w mieście 14 927.
  3. Liczba budynków w gminie Busko-Zdrój wynosi 6 333, z czego 152 to budynki wielomieszkaniowe, a 6 181 to budynki jednorodzinne.

2.2 Rodzaj i ilość odpadów zebranych w systemie gminnym z nieruchomości zamieszkałych w 2018 r.:

10 01 01 – 132,50 Mg, 15 01 01 – 99,857 Mg, 15 01 02 – 42,559 Mg, 15 01 04 – 31,356 Mg,
15 01 06 – 2 576,69 Mg, ex 15 01 06 – 50,5 Mg, 15 01 07 – 64,706 Mg, 16 01 03 – 5,0 Mg,
17 01 01 –142,62 Mg, 20 01 01 –1,264 Mg, 20 01 02 – 0,682 Mg, 20 01 08 – 1,768 Mg, 20 01 21*– 0,63 Mg, 20 01 23* – 6,831 Mg, 20 01 28 – 0,07 Mg, 20 01 32 – 0,018 Mg, 20 01 34 – 0,076 Mg,
20 01 35*– 13,403 Mg, 20 01 36 – 7,148 Mg, 20 01 39 – 0,418 Mg, 20 02 01 – 60,90 Mg,
20 02 02 – 15,00 Mg, 20 03 01 – 921,94 Mg, 20 03 03 – 190,60 Mg, 20 03 07 – 61,82 Mg,
20 03 99 – 10,40 Mg,

Łącznie odebrano w 2018 r. bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych 3 239,63 Mg odpadów komunalnych.

III. Wartość zamówienia:

Cena odbioru i zagospodarowania odpadów za 1 Mg wynosi: 680,00 zł brutto
Wartość zamówienia wynosi: 3 264 000,00 zł brutto

IV. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25.

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:

Zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 – dalej ustawa) Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki, gdyż została spełniona przesłanka ustawowa to jest, Gmina jest w 100% właścicielem spółki wskazanej w pkt. IV oraz spółka w ramach prowadzonej działalności w ponad 90% wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę.

VI. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

VII. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane.

Zamawiający nie publikował ogłoszenia o planowanym zamiarze udzielenia zamówienia

VIII. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2.

Informacja o udzieleniu zamowienia [ pdf ].