Busko-Zdrój, dnia 23 stycznia 2020 r.

GKNR.7031.3.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na wywozie i unieszkodliwieniu odpadów.

Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na działkach nr 380,  384, obręb 38 Szaniec oraz na działce nr 507/2, obręb 22 Młyny.  Ilość odpadów szacuje się łącznie na ok. 100 Mg, w tym ilość odpadów niebezpiecznych na ok. 50 Mg i odpadów pozostałych na ok. 50 Mg.

Odpady będące przedmiotem usunięcia to m. in. opony, azbest (płyty faliste),  papa, wyroby z PCV, meble, gruz betonowy i ceramiczny.

Odpady, o których mowa w pkt 1 należy wywieść przystosowanymi do tego jednostkami transportowymi na koncesjonowane składowisko odpadów.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - oferta [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Unieważnienie postępowania pdf ].