Busko-Zdrój, dnia 3 kwietnia 2020 r.

GKNR.7031.3.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na wywozie i unieszkodliwieniu odpadów.

Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na działce nr 507/2, obręb 22 Młyny.

Odpady będące przedmiotem usunięcia to m. in. opony, azbest (płyty faliste), papa, wyroby z PCV, meble, gruz betonowy i ceramiczny.

Ww. odpady, należy wywieść przystosowanymi do tego jednostkami transportowymi na koncesjonowane składowisko odpadów.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].