Busko-Zdrój, dnia 30 czerwca 2020 r.

GKNR.7031.3.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na wykonania usługi polegającej na całkowitym uprzątnięciu terenu oraz wywozie, zagospodarowaniu i unieszkodliwieniu odpadów.

Przedmiotem zamówienia jest: całkowite uprzątnięcie terenu oraz wywóz, zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na działkach 380 i 384 obręb 0038 Szaniec.

Odpady będące przedmiotem usunięcia to m. in. gruz betonowy i ceramiczny i jeśli wystąpią to: opony, azbest (płyty faliste), wyroby z PCV.

Ww. odpady, należy wywieść przystosowanymi do tego jednostkami transportowymi i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a odpady niebezpieczne (jeśli wystąpią) na koncesjonowane składowisko odpadów.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2020.07.17)