Busko – Zdrój, dnia 01.07.2020 r.

Znak: GKNR.6825.41.2020

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej na terenie miasta Busko - Zdrój, obręb 0009, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 564/4. Działka nr 564/4 na podstawie ewidencji gruntów i budynków stanowi drogę ( część ul. Spacerowa ), która jest w samoistnym posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój i podlega regulacji na rzecz Gminy Busko – Zdrój na podstawie art. 5.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. W księdze wieczystej nr KI1B/00001911/3 prowadzonej na rzecz Skarbu Państwa, ewidencyjnej działce drogowej nr 564/4 mogą odpowiadać działki hipoteczne nr 772/5, 772/16, 752/8/1/564, 752/8/3/564. W ramach realizacji zlecenia należy zaktualizować i doprowadzić do zgodności oznaczenie działki nr 564/4 w księdze wieczystej KI1B/00001911/3.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm. ) i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572 ze zm. ).

Termin opracowania dokumentacji: trzy miesiące od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny oferty: cena 100%. Podana cena powinna zawierać podatek VAT.

Oferty (załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta - Dokumentacja geodezyjno – prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 564/4” należy złożyć w Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju do dnia 17.07.2020 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania. Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) ( załącznik nr 2).

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie UMiG ul. Mickiewicza 10, pokój nr 6. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert. Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty będą opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój.

W/w czynności dokona Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju lub upoważniony przez niego pracownik. Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta z tym spośród oferentów spełniających warunki określone w zaproszeniu, który zaoferuje najniższą cenę. W umowie zostaną określone warunki płatności i kary umowne (załącznik nr 3). Zapraszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn. Ponieważ szacowana przez Zamawiającego wartość za opracowanie dokumentacji geodezyjnej nie będzie przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, wobec powyższego zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) nie będą miały zastosowania przepisy tej ustawy.

Załączniki :

Ogłoszenie [ pdf ].

1. Wzór oferty (załącznik nr 1) [ pdf ].
2. Oświadczenie o posiadaniu uprawień zawodowych (załącznik nr 2) [ pdf ].
3. Projekt umowy (załącznik nr 3) [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2020.07.20)