Busko-Zdrój, dnia 21 lipca 2020 r.

GKNR.7030.3.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na realizację usługi polegającej na: Wykonaniu przeglądu oraz aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój na obszarze Gminy Busko-Zdrój.

Etap 1.: Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój wyznaczonej Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. na podstawie koncepcji porządkowania gospodarki ściekowej w gminie, zaopiniowanej Uchwałą Nr 984/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Busko-Zdrój o RLM powyżej 2000, przedłożonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Etap 2.: Opracowanie aktualizacji (zmiany) aglomeracji Busko-Zdrój, a także przygotowanie kompletnego projektu uchwały wyznaczającego obszar i granice aglomeracji Busko-Zdrój, wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i uzgodnienia go z organami opiniującymi.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ]
Załącznik nr 1 – formularz oferty [ pdf ]
Załącznik nr 2 – projekt umowy [ pdf ]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2020.08.05)