Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 24 września 2020 r.

Znak: GKNR.6843.31.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Busko-Zdrój.

I. Przedmiot usługi obejmuje: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności nieruchomości komunalnych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, tj:

 1. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 06 przy ul. Kościuszki, oznaczona w ewidencji nr 312.
 2. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 11 na os. Piłsudskiego , oznaczona w ewidencji nr 265/4.
 3. Nieruchomość położona w miejscowości Błoniec, gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji nr 234/2.
 4. Nieruchomość położona w miejscowości Budzyń gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji nr 74/5 i 74/6.
 5. Nieruchomość położona w miejscowości Galów gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji nr 450.
 6. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 09 przy ul. Mickiewicza oznaczona w ewidencji nr 86.
 7. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 10 przy ul. Mickiewicza, oznaczona w ewidencji nr 209/3.
 8. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 10 przy ul. Mickiewicza, oznaczona w ewidencji nr 209/2.
 9. Nieruchomość położona w miejscowości Wełecz gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji nr 572/8.
 10. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 06 przy ul. Partyzantów, oznaczona w ewidencji nr 635/1.
 11. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 11, oznaczona w ewidencji nr 166/66 i 166/67.
 12. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 13, oznaczona w ewidencji nr 122.
 13. Nieruchomość położona w miejscowości Wełecz gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji nr 572/10, 572/11, 572/15, 572/16, 572/21.

II. Termin wykonania usługi: do dnia 15 listopada 2020 roku.

III. Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert: do 30 września 2020 roku do godziny 15:00.
 2. Oferta powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  b) datę sporządzenia oferty,
  c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego zaproszenia i przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń,
  d) cenę netto i brutto wykonania operatów szacunkowych (w cenę należy wliczyć ewentualne uczestnictwo w czynnościach związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie aktualizacji opłat rocznych oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia), cena ofertowa netto zamówienia objętego niniejszym zapytaniem nie może przekroczyć równowartości kwoty 30 000,00 euro.
  e) podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta wykonywania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój ” w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 3 lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta
  i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.
 4. Oferty nie posiadające wymienionych wyżej informacji oraz oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2020 r. w pok. nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 o godz. 10:00.
 2. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert.
 3. Kryterium wyboru najlepszej oferty: 100% cena.

V. Informacje dodatkowe:

 1. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz aktualnie obowiązującymi standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.
 2. W zakresie sporządzonych przez siebie operatów szacunkowych, wykonawca zobowiązany jest do udziału w postępowaniach przed organem odwoławczym bądź sporządzenia odpowiedniej opinii, celem wykorzystania jej przez zamawiającego w postępowaniach odwoławczych, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 3. O wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty powiadamia się uczestników drogą pisemną.
 4. W przypadku wpływu równorzędnych cenowo ofert dopuszcza się możliwość negocjacji telefonicznych z oferentami ( negocjacja ceny w dół).
 5. Gmina Busko-Zdrój zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia niniejszego zamówienia bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. nr 41 370-52-48.
 7. Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko-Zdrój oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].