Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój dnia 28.09.2020 r.

Znak: RSID.7051.54.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

1. Przedmiot zamówienia:

„Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żerniki Górne w ramach realizacji funduszu sołeckiego”.

Przedmiot zamówienia przedstawia:

  • przedmiar robót załącznik nr 5
  • opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3

Poszczególny zakres zadania może ulec zmianie (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu).

2.Warunki realizacji przedmiotu umowy.

2.1) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokonać oględzin terenu objętego zakresem prac, celem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

2.2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką bu¬dowlaną, obowiązującymi normami i przepisami z należytą starannością.

2.3) Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy.

2.4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób związanych z wykonaniem robót oraz przebywających na placu budowy.

3. Podmiot Zamawiający.

Zamawiającym jest Gmina Busko-Zdrój, ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój tel. 041 – 370 52 00, faks 041-370 52 90.

4. Wynagrodzenie.

4.1) Zamawiający przyjął w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jedno kryterium, jakim jest: cena brutto za realizację poszczególnego zadania zamówienia – 100%. Cenę należy podać w złotych polskich. Cenę należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

4.2) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.3) O przyjętej podstawie wyceny decyduje sam Wykonawca i to on ponosi odpowiedzialność za przyjętą podstawę wyceny i wynikające z tego konsekwencje. Zamawiający pozostawia Wykonawcy możliwość samodzielnego zadecydowania o przyjęciu określonych podstaw do ustalenia nakładów rzeczowych.

Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Termin złożenia oferty oraz realizacji zamówienia:

5.1)Termin złożenia oferty do dnia 15.10.2020 r. do godz. 12:00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w zamkniętym, opakowaniu zawierającym oznaczenie „Oferta na: „Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żerniki Górne w ramach realizacji funduszu sołeckiego”. Nie otwierać do dnia 15.10.2020 r.”

5.2) Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

5.3) Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego Zaproszenia

5.4) W przypadku pytań prosimy o kontaktowanie się z p. Joanną Gołębiowską >, (budynek UMIG II piętro, pok. Nr 36D , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.41/370 52 47, w godz:

- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00.

6. Istotne postanowienia umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką bu¬dowlaną, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami z należytą starannością.

Płatności będą dokonane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz z Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez Zamawiającego.

Termin zapłaty faktur Wykonawcy: do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumenta¬mi rozliczeniowymi.

7. Gwarancja.

Wykonawca udziela na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.

8. Wykaz wymaganych dokumentów:

8.1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
8.2) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2.
8.3) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.
8.4) Projekt umowy– załącznik nr 4.
8.5) Przedmiar robót – załącznik nr 5.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 4 Umowa [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 Przedmiar robót [ pdf ] [ ods ].