Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko – Zdrój, dnia 01.06.2021 r.

Znak: GKNR.6830.4.4.2021

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości BINIĄTKI, obręb 0003, gmina Busko - Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 433 z działkami nr 431 i 432 - stanowiącymi własność osób fizycznych (załącznik nr 1).

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks postępowania administracyjnego” oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Termin opracowania dokumentacji: terminy wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (do czterech miesięcy od daty podpisania umowy).

Podana cena powinna zawierać podatek VAT.

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Oferty (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie z opisem: „Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości BINIĄTKI” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę ePUAP w terminie do dnia 17.06.2021 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania. Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości (załącznik nr 3).

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie UMiG ul. Mickiewicza 10. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert. Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty będą opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój.

Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta z tym spośród oferentów spełniających warunki określone w zaproszeniu, który zaoferuje najniższą cenę. W umowie zostaną określone warunki płatności i kary umowne ( załącznik nr 4). Zapraszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn. Ponieważ szacowana przez Zamawiającego wartość za opracowanie opinii geodezyjnej nie będzie przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, wobec powyższego zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) nie będą miały zastosowania przepisy tej ustawy.

Załączniki:

1. Załącznik graficzny do zaproszenia (załącznik nr 1) [ pdf ].
2. Wzór oferty (załącznik nr 2) [ pdf ] [ odt ].
3. Oświadczenie o posiadaniu uprawień zawodowych (załącznik nr 3) [ pdf ] [ odt ].
4. Projekt umowy (załącznik nr 4) [ pdf ] [ odt ].

Zamknij