Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

 Busko-Zdrój dnia 12.07.2022r.

Znak: RSID.7013.14.1.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamówienie o wartości do 130 000 zł netto

Gmina Busko–Zdrój pełniąca funkcję „Lidera” w ramach Porozumienia z dnia 30.03.2022r o współdziałaniu samorządów w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi projektowe:

Zadanie nr 1:

1.1 Opracowanie graficzne przebiegu szlaku rowerowego SPA VELO przewidzianego do uruchomienia w ramach zadania Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO w ramach projektu OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska,

 

Zadanie nr 2:

1.2 Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej a następnie sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno–Użytkowego (Dz. U. 2013.1129 ze zmianami) dla następujących odcinków  tras ścieżek rowerowych:

 • odcinek nr 1: na terenie Gminy Pińczów łączący projektowaną ścieżkę rowerową na terenie sołectwa Grochowiska z istniejącą ścieżką rowerową relacji Busko-Zdrój – Wełecz – Kameduły na terenie Gminy Busko-Zdrój, o orientacyjnej długości około 9,0km.
 • odcinek nr 2: połączenie szlaków rowerowych między Gminą Busko-Zdrój a Gminą Wiślica o orientacyjnej długości około 14,0km.

Zadanie nr 3:

1.3 Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na realizację szlaku rowerowego SPA VELO dla potrzeb wykonania SWZ dla zamówienia na roboty budowlane realizowanego w trybie:

 • „wybuduj” – dla odcinków posiadających dokumentację projektową oraz decyzje ZRID, pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót;

Na terenie Gminy Busko-Zdrój:

- ścieżka rowerowa w ulicy Langiewicza w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 973 (ulica Dmowskiego) do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy,

- ścieżka rowerowa w ulicy Bohaterów Warszawy i Partyzantów w Busku-Zdroju  na odcinku od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Grotta,

- ścieżka rowerowa w ulicy Polnej w Busku Zdroju

- ścieżka rowerowa w ulicy Waryńskiego w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 973 (ulica Dmowskiego) do skrzyżowania z ul. Rokosza

- ścieżka rowerowa w ulicy Starkiewicza w Busku-Zdroju,

- ścieżka rowerowa w ulicy Rehabilitacyjnej w Busku Zdroju,

- ścieżka rowerowa w ulicy 1-go Maja w Busku Zdroju,

- ścieżka rowerowa w ulicy Grotta w Busku Zdroju, na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Starkiewicza,

- ścieżka rowerowa w ulicy Świętokrzyskiej i Strażackiej w miejscowości Zbludowice,

 - ścieżka rowerowa łącząca gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec - Zdrój w celu utworzenia edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec – Zdrój”

- ścieżka rowerowa w miejscowości Siesławice na odcinku od ul. Wrzosowej w Busku Zdroju do drogi wojewódzkiej 767 Busko-Zdrój-Pińczów oraz na odcinku od drogi wojewódzkiej 767 Busko-Zdrój-Pińczów (ul. Bohaterów Warszawy) do istniejącej ścieżki Busko-Wełecz-Kameduły.

Na terenie Gminy Kazimierza Wielka:

- ścieżka rowerowa na trasie wokół zbiornika retencyjnego w miejscowościach Słonowice, Donosy i Kazimierza Wielka na terenie gminy Kazimierza Wielka.

 • zaprojektuj i wybuduj – dla odcinków, dla których przygotowany zostanie PFU;

1.4. Dokonanie podziału przedmiotu zamówienia na poszczególnych partnerów oraz na etapy realizacji, uwzględniające stan gotowości realizacyjnej, koszty inwestycji oraz warunki techniczne i technologiczne realizacji robót budowlanych.

 1. Podmiot/Zamawiający

Zamawiającym/ Zleceniodawcą jest:

Lider projektu:

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój;

tel.: (0 41) 370-52-00,             

fax: (0 41) 370-52-90,   

Partnerzy projektu:

 1. Gmina Solec-Zdrój z siedzibą: ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój,

reprezentowaną przez: Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec-Zdrój;

2.Powiat Buski z siedzibą: ul. Adama Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój,
reprezentowanym przez:

Jerzego Kolarza - Przewodniczącego Zarządu,

Stanisława Klimczaka - Wiceprzewodniczącego Zarządu;

 1. Gmina Kazimierza Wielka z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez:

Adama Bodziocha - Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka;

 1. Powiat Kazimierski z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowanym przez:

Jana Nowaka - Przewodniczącego Zarządu,

Michała Buckiego - Członka Zarządu;

 1. Gmina Pińczów z siedzibą: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, reprezentowaną przez:

Włodzimierza Baduraka - Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

6.Gminą Wiślica z siedzibą: ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica – Jarosława Jaworskiego.

Osoby do kontaktu:

 1. Anna Garlej – podinspektor Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

tel. kont. (041) 370-52-23                      

e-mail: a.garlejTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Wojciech Kuc – inspektor Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

tel. kont. (041) 370-52-77                      

e-mail: w.kucTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania usługi: do 30 listopada 2022r.

Miejsce wykonywania usługi: Gmina Busko-Zdrój, Gmina Pińczów, Gmina Wiślica, Gmina Kazimierza Wielka, Gmina Solec-Zdrój województwo Świętokrzyskie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. W ramach zamówienia dla zadania nr 1 należy wykonać:

1.Opracowanie graficzne przebiegu szlaku rowerowego SPA VELO przewidzianego do uruchomienia w ramach OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, z uwzględnieniem:

- istniejących tras/ścieżek rowerowych na terenie Gminy Busko-Zdrój, Gminy Pińczów, Gminy Stopnica oraz Gminy Kazimierza Wielka, w tym przebiegu szlaku rowerowego GreenVelo oraz EuroVelo11

- wytyczenia jednolitego i spójnego systemu ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych na terenie Gminy Busko-Zdrój, Gminy Pińczów, Gminy Solec-Zdrój, Gminy Kazimierza Wielka oraz Gminy Wiślica województwa Świętokrzyskiego  

- zaprojektowanych i będących w trakcie projektowania tras/ścieżek rowerowych;

- wyznaczenia nowych odcinków tras/ścieżek rowerowych, gwarantujących spójność szlaku rowerowego pomiędzy partnerskimi gminami;

- stworzenia warunków do uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów oraz zintegrowania turystyki rowerowej,

- wyznaczenia i przedstawienia wizualizacji miejsc obsługi rowerzystów oraz punktów widokowych wraz z niezbędną infrastrukturą;

- wykorzystania istniejących dróg przez ruch rowerowy na zasadach ogólnych (w przypadku braku technicznych możliwości wydzielenia odrębnego pasa dla rowerów bądź niskiego obciążenia ruchem);

- lokalizacji zaprojektowanych lub wskazanych do zaprojektowania miejsc postojowych dla rowerów;

 - wskazania ciekawych obiektów (przyrodniczych, kulturowych, zabytkowych, rekreacyjnych) zlokalizowanych na trasie SPA VELO lub w jej pobliżu.

2.Na opracowaniu należy umieścić legendę uwzględniającą m.in. wskazanie długości poszczególnych typów tras/ścieżek rowerowych, zaznaczonych na mapie.

3.Opracowanie graficzne (w wersji elektronicznej oraz do wydruku) należy wykonać w standardzie umożliwiającym jego wykorzystanie do celów promocyjnych i prezentacyjnych, z zachowaniem atrakcyjnej szaty graficznej, w skali i kolorystyce umożliwiającej jego czytelność.

 

4.2. W ramach zamówienia dla zadania nr 2 należy wykonać:

 1. Koncepcję projektową spójnego systemu szlaków rowerowych i dróg rowerowych dla stworzenia szlaku rowerowego SPA VELO na terenie Gminy Busko-Zdrój, Gminy Pińczów, Gminy Solec-Zdrój, Gminy Kazimierza Wielka oraz Gminy Wiślica województwa Świętokrzyskiego w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO”.
 2. Koncepcja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, planów zagospodarowania przestrzennego, prawa drogowego, przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska (np. wymogów obszarów NATURA 2000).

3.Koncepcja powinna zawierać:

─ część graficzną, opracowaną na mapach zasadniczych lub ewidencyjnych,

─ dokumentację fotograficzną stanu istniejącego,

─ szczegółowy opis przebiegu poszczególnych odcinków ścieżek rowerowych, dróg rowerowych i szlaków rowerowych w tym rozwiązań technicznych, materiałowych, technologicznych, istniejącej infrastruktury drogowej i  towarzyszącej (oznakowanie  istniejących dróg, szlaków turystycznych), ciekawych miejsc i obiektów (przyrodniczych, kulturowych, zabytkowych, rekreacyjnych) oraz systemu lokalnych tras rowerowych, miejsc wypoczynku, węzłów integracyjnych itp,

─ opis stosunków własnościowych ( analiza nieruchomości, diagnoza partnerów),

- uwzględnienie uwarunkowań prawno-technicznych jak; obowiązujące przepisy prawa budowlanego, normy branżowe, wytyczne techniczne dla dróg publicznych, wytyczne techniczne dla projektowania i budowania dróg rowerowych,  rozwiązania zastosowane w innych miastach na terenie Polski lub w miastach europejskich,

 1. Prezentacja i omówienie zaproponowanych wariantów oraz rozwiązań koncepcji projektowej na spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego. Gotowość zaprezentowania koncepcji Wykonawca zgłosi co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem.

5.Pożądane jest przedstawienie tam, gdzie istnieje taka możliwość, wariantowego rozwiązania nowych tras rowerowych. Każdy z wariantów realizacji inwestycji powinien być zbadany pod kątem wykonalności technicznej oraz z uwzględnieniem kosztów finansowych. Dzięki temu możliwy będzie wybór najlepszego wariantu realizacji danego projektu inwestycyjnego spośród analizowanych. Warianty lub przedsięwzięcia alternatywne to wszystkie rozwiązania umożliwiające osiągnięcie przedmiotowego celu. W ramach wariantowania projektu należy skupić się na alternatywnych rozwiązaniach technologicznych, lokalizacyjnych, a także organizacyjnych, w zakresie prowadzenia i eksploatacji inwestycji,

 1. Analizy środowiskowe (należy określić wpływ każdego z wariantów projektu na środowisko zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia (należy szczególnie zwrócić uwagę na oddziaływanie przedsięwzięcia na parki narodowe, krajobrazowe oraz obszary Natura 2000). Wykonawca ma przeprowadzić analizę środowiskową w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia bądź też do wykazania, iż taka decyzja nie jest wymagana,

─ w przypadku wariantowego prowadzenia tras należy dla poszczególnych wariantów przeprowadzić analizę, w tym również analizę ekonomiczną, na podstawie której Zamawiający będzie mógł podjąć decyzję o wyborze do realizacji konkretnego wariantu. W analizie ekonomicznej należy wziąć pod uwagę zarówno  koszt realizacji, pozyskania gruntów niebędących własnością JST oraz wszelkie inne możliwe do wystąpienia koszty,

- organizację ruchu (zaproponowane rozwiązania powinny być komplementarne i spójne z istniejącymi ścieżkami rowerowymi oraz opracowywanym Planem Mobilności Miejskiej,

 1. Uzgodnienie przebiegu trasy oraz pozyskanie pozytywnej opinii dla koncepcji w wyniku konsultacji jej zapisów, w szczególności wśród jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których planowana jest trasa, zarządców dróg, instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę leśną i ochronę przyrody, oraz innych organów administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

8.Zaproponowany przebieg i warunki budowy odcinków ścieżek rowerowych powinny być zgodne z istniejącymi    i obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach. W przypadku braku takich możliwości Wykonawca powinien wskazać konieczne zmiany w planach miejscowych umożliwiające realizację inwestycji.

9.Sporządzenie szacunkowego kosztorysu wdrożenia koncepcji, z podziałem na odcinki tras w poszczególnych gminach i rodzaje inwestycji.

10.W ostatecznej wersji opracowania Wykonawca powinien zamieścić tylko warianty trasy ostatecznie uzgodnione przez Zamawiającego i partnerów.

11.Konieczne jest aby przedmiot zamówienia opracowany był zgodnie ze standardami i wytycznymi uwzględnionymi w przyjętym przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego dokumencie pn. „Koncepcja przebiegu tras rowerowych na terenie Województwa Świętokrzyskiego”, przyjętym uchwałą Nr 4962/22 z dnia 02.03.2022r.

4.3. Przygotowanie ostatecznej wersji koncepcji po wskazaniu przez Zamawiającego wybranego wariantu wraz z uwzględnieniem zgłoszonych uwag, a w tym:

 1. opracowanie i wykonanie koncepcji projektowej w wersji opisowej (w trzech egzemplarzach + wersja elektroniczna w formacie PDF oraz w formacie edytowalnym Word itp) wraz z wszelkimi analizami, dokumentacją fotograficzną, kalkulacją kosztów realizacji zadania, uzgodnieniami, opiniami itp.,
 2. opracowanie i wykonanie koncepcji projektowej w wersji graficznej (w trzech egzemplarzach + wersja elektroniczna w formacie PDF oraz w formacie DWG) na mapach zasadniczych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju z uwzględnieniem:

- wytyczenia przebiegu dróg i szlaków rowerowych w istniejących pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych,

- rozwiązań  technicznych umożliwiających wprowadzenie ruchu rowerowego w istniejących jezdniach ulic miejskich i pozamiejskich jak: przebudowa skrzyżowań, zmiana organizacji ruchu, pasy i kontrapasy dla rowerów, wprowadzenie obszarowego uspokojenia ruchu, itp.,

- spójności zaprojektowanego  systemu ścieżek/dróg  rowerowych z już istniejącymi i planowanymi w ramach odrębnych opracowań, lub realizowanych projektów,

- atrakcji turystycznych, obiektów zabytkowych,

-  rozwiązania dotyczące wprowadzenia systemu roweru miejskiego tj. lokalizacja przechowalni rowerów, bezobsługowych wypożyczalni rowerów, stojaków rowerowych, miejsc parkingowo-spoczynkowych oraz innych elementów integracji ruchu rowerowego z transportem miejskim.

4.4. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi  w art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907             z późn. zm. ) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

dla następujących odcinków  tras ścieżek rowerowych:

- odcinek projektowanej ścieżki rowerowej Busko-Solec w kierunku Kikowa – do granicy z Gminą Stopnica zlokalizowany wstępnie w pasie drogi powiatowej Nr 0096T, o orientacyjnej długości około  5,3 km,

- odcinek na terenie Gminy Pińczów łączący projektowaną ścieżkę rowerową na terenie sołectwa Grochowiska z  istniejącą ścieżką rowerową relacji Busko-Zdrój – Wełecz – Kameduły na terenie Gminy Busko-Zdrój,

- połączenie szlaków rowerowych między Gminą Busko-Zdrój a Gminą Wiślica,

- oraz dla alternatywnych (wariantowych) odcinków ścieżek rowerowych wynikających z opracowanej koncepcji spójnego systemu szlaków rowerowych  i dróg rowerowych.

 1. Warunki udziału w zamówieniu:

5.1. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową  i nie może zmienić jej treści  w okresie trwania umowy.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych zadań.

5.3. Zamawiający informuje, że złożenie najkorzystniejszej oferty cenowej nie jest jednoznaczne z realizacją przedmiotu zamówienia i zawarciem umowy.

5.4. Oferta cenowa musi zostać przedłożona w formie pisemnej zgodnie z w/w warunkami pod rygorem nieważności.

 1. Wymagane dokumenty:

6.1 Oferta cenowa sporządzona z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 1 do ZO.

6.2 Parafowany wzór umowy wg Załącznika nr 2 do ZO.

6.3 Wykaz wykonywanych w okresie 2 ostatnich lat minimum 1 usługi (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi publicznej lub ścieżki rowerowej, na podstawie której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, decyzje ZRID lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z referencjami od podmiotów, które były ich Zleceniodawcami,  według  Załącznika nr 3 do ZO.

7.Termin nadesłania i związania z ofertą.

7.1 Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.2 Ofertę cenową należy nadesłać w formie elektronicznej na adres mailowy a.garlejTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 22.07.2022r o treści: „Oferta na opracowanie dokumentacji dla zadania: Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO " nie otwierać do dnia 22.07.2022r do godz.  1400   W treści maila prosimy nie podawać ceny ofertowej, a ofertę elektroniczną nie należy nadsyłać przed terminem składania ofert.

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

/-/
Waldemar Sikora

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie pdf ]
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ doc].
Załącznik nr 2 - projekt umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - schemat tras rowerowych [ png ].