Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko – Zdrój, dnia 25.07.2022 r.

Znak: GNWR.6830.7.7.2022

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych na terenie miejscowości Kołaczkowice, obręb 0015, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 1202 z działkami nr 1203, 1201, 684 (załącznik nr 1).

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks postępowania administracyjnego” oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Termin opracowania dokumentacji: terminy wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (do 12 grudnia 2022 r.).

Podana cena powinna zawierać podatek VAT.

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Oferty (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie z opisem: „Rozgraniczenie nieruchomości w Kołaczkowicach” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę ePUAP w terminie do dnia 05.08.2022 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości (załącznik nr 3).

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 08.08.2022 r. o godz. 8:30 w siedzibie UMiG al. Mickiewicza 10 pokój nr 13. Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty będą opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko–Zdrój. Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta z tym spośród oferentów spełniających warunki określone w zaproszeniu, który zaoferuje najniższą cenę. W umowie zostaną określone warunki płatności i kary umowne. Zapraszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpływu tylko jednej oferty. W przypadku, gdy osoba wyłoniona jako wykonawca nie stawi się do zawarcia umowy lub stawiając się odmówi jej podpisania, oraz w przypadku, gdy umowa ta zostanie rozwiązana w związku z niezłożeniem przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 w umowie, umowa może zostać zawarta z kolejnym oferentem, który zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi, bądź zaproszenie do składania ofert zostanie ponownie ogłoszone według wyboru zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].

1. Załącznik graficzny do zaproszenia (załącznik nr 1) [ pdf ].
2. Wzór oferty (załącznik nr 2) [ pdf ].
3. Oświadczenie o posiadaniu uprawień zawodowych (załącznik nr 3) [ pdf ].

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf (2022.08.08).