Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2003-10-09   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : OIS-8022/2/2003
 Przedmiot zamówienia
 wymiana pokrycia dachu na pokrycie z blachy powlekanej dachówkowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Szczaworyżu, gmina Busko Zdrój
Numer sprawy : OIS-8022/2/2003
2003-10-09
Przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój
 ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój, tel. 378–24–55, fax: 378–34–39,
ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu na pokrycie z blachy powlekanej dachówkowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Szczaworyżu, gmina Busko Zdrój wraz z częściową wymianą konstrukcji dachu, przemurowaniem kominów i wymianą obróbek blacharskich.


Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. Nr 44 w godzinach 700-1500.

Wymagany termin wykonania robót: 15 grudzień 2003 r.
Wadium – 1 000,00 zł

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest p. mgr inż. Krzysztof Tometczak, tel. 378 24 55, wew. 210, pok. 36, w godz. 700 – 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 3.
Termin składania ofert upływa dnia 20 października 2003 r. o godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 października 2003 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, pok. 25.

W przetargu mogą wziąć udziału oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.
Kryterium oceny oferty i jego znaczenie: cena (koszt) 100%.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.