Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2004-01-12   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/2/04
 Przedmiot zamówienia
 budowa oświetlenia ulicznego ul. Objazdowej w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Busku Zdroju.
Numer sprawy : RS – 341/2/04
2004-01-12

Przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój
ul. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 24 55, fax. 041 378 34 39

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego ul. Objazdowej w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Busku Zdroju.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego ul. Objazdowej
w ciągu drogi krajowej nr 73 w Busku Zdroju.
Szczegółowy zakres realizacji określa zał. nr 5 do SIWZ oraz projekty budowlane.
Miejsce realizacji: Busko Zdrój.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany)- 2004-05-31.
Wadium – 4000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 36 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza – 20,00 zł.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – mgr inż. Krzysztof Tometczak, tel. 41 378 2455 wew. 247, lok. 36, w godz. 7-15.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Biuro Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej pok. nr 3.
Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2004 o godzinie 1200.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2004 o godzinie 1200 w siedzibie zamawiającego, lok. Sala Konferencyjna pok. nr 25.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
-spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.