2004-01-12   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/1/04
 Przedmiot zamówienia
 budowa ul. Bajkowej, przejścia pieszego pomiędzy ul. Bajkową i Słoneczną w Busku-Zdroju wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego
Numer sprawy : RS – 341/1/04
2004-01-12

Przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój
al. Mickiewicza 10, 28 – 100 Busko – Zdrój
tel. (0 41) 378-24-55, fax (0 41) 378-34-39,


ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę ul. Bajkowej, przejścia pieszego pomiędzy ul. Bajkową i Słoneczną w Busku-Zdroju wraz z wykonaniem
oświetlenia ulicznego


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Bajkowej i przejścia pieszego pomiędzy ul. Bajkową i Słoneczną wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.
Szczegółowy zakres realizacji określają zał. Nr 5a-5c do SIWZ oraz projekty budowlane.
Miejsce realizacji: miasto Busko-Zdrój.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych i częściowych.
Wymagany termin realizacji: 1 lipca 2004r.
Wadium – 5.000,00 zł.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (koszt) - 100,00 %.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 36 lub drogą pocztową.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – mgr inż. Maria Leśniewska, tel. (0 41) 378-24-55, wew. 232, pok. nr 36, w godz. 700 – 1500.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, lok. Biuro Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej, pok. Nr 3.
Termin składania ofert upływa dnia 4 marca 2004r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 marca o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pok. 25.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.