Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2004-01-14   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/4/04
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie remontu pomieszczenia archiwum zakładowego oraz dostarczenie i montaż regałów przejezdnych
Numer sprawy : RS – 341/4/04
2004-01-14

Przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój
Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój
tel. 378–24–55, fax: 378–34–39

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczenia archiwum zakładowego oraz dostarczenie i montaż regałów przejezdnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczenia archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w zakresie robót: murarskich, malarskich, posadzkarskich, instalacyjnych elektrycznych, tynkarskich, wymiany stolarki drzwiowej oraz dostarczenie i montaż regałów przejezdnych do archiwów o parametrach określonych w SIWZ.
Na dzień odbioru robót Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu.
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagany termin wykonania robót: 15 marzec 2004 r.

Wadium – 1 000,00 zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 42.
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Robert Osiński, tel. 378 24 55, wew. 236, pok. 42, w godz. 700 – 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 3.
Termin składania ofert upływa dnia 26 stycznia 2004 r. o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 stycznia 2004 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. 25.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.

Kryterium oceny oferty i jego znaczenie: cena (koszt) 100%.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.