2004-01-26   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/6/04
 Przedmiot zamówienia
 remont dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój w miejscowościach: Kameduły, Skorzów, Wełecz, Kostki Małe.
Numer sprawy : RS – 341/6/04
2004-01-26

Przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój
al. Mickiewicza 10, 28 – 100 Busko – Zdrój
tel. (0 41) 378-24-55, fax (0 41) 378-34-39,

ogłasza przetarg nieograniczony na: remont dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój  w miejscowościach: Kameduły, Skorzów, Wełecz, Kostki Małe.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój w miejscowościach: Kameduły, Skorzów, Wełecz, Kostki Małe.
Szczegółowy zakres realizacji określają zał. Nr 5a-5d do SIWZ.
Miejsce realizacji: gmina Busko-Zdrój.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych i częściowych.
Wymagany termin realizacji: 15 czerwca 2004r.
Wadium – 10.000,00 zł.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (koszt) - 100,00 %.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 36 lub drogą pocztową.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – mgr inż. Maria Leśniewska, tel. (0 41) 378-24-55, wew. 232, pok. nr 36, w godz. 700 – 1500.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, lok. Biuro Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej, pok. Nr 3.
Termin składania ofert upływa dnia 24 lutego 2004r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lutego o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pok. 25.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.