2004-02-17   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/9/04
 Przedmiot zamówienia
 usługi wykonywane koparko-spycharką z transportem na terenie miasta i gminy Busko Zdrój.
Numer sprawy : RS – 341/9/04
2004-02-17

Przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój
ul. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 24 55, fax. 041 378 34 39

ogłasza przetarg nieograniczony na usługi wykonywane koparko-spycharką z transportem na terenie miasta i gminy Busko Zdrój.
Miejsce realizacji: Miasto i Gmina Busko Zdrój.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji (wymagany) – 31.12.2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Warunki przystąpienia do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 36 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – mgr inż. Maria Leśniewska, tel. 41 378 2455 wew. 232, lok. 36, w godz. 7-15.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Biuro Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej pok. nr 3.
Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2004r. o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2004r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. Sala Konferencyjna pok. nr 25.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe tj. określone w warunkach przystąpienia do przetargu.