2002-12-23  Przetarg nieograniczony - Znak: ORK V - 341/50/02
 Przedmiot zamówienia:
budowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Busku Zdroju,
na odcinku od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 15163 do Mikułowic (w ciągu drogi krajowej nr 73).
(PKWiU: 45.21.4)

Busko Zdrój 2002-12-23

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
(BZP NR 206/2002 POZ. 81986)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój, Al. Mickiewicza 10, tel. 0-prefix-41-378 -24-55, fax: 0-prefix-41-378-34-39, ogłasza przetarg nieograniczony na:
budowę oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Busku Zdroju,
na odcinku od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 15163 do Mikułowic (w ciągu drogi krajowej nr 73).
(PKWiU: 45.21.4)

 

Miejsce realizacji: Miasto i Gmina Busko Zdrój.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 30.04.2003.

Wadium: 5000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 36 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami
Wiktor Kwas, tel. 41 378 2455 w.210, lok. 36, w godz. 700-1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 27.

Termin składania ofert upływa dnia 04.02.2003 o godzinie 0930.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.02.2003 o godzinie 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 25.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagany termin wykonania robót: 31 grudnia 2002 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podst. art. 19. ust. 1 i art. 22 ust 7 ustawy o Zamówieniach Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.