2003-01-15Przetarg nieograniczony - Znak: RS - 341/01/03
 Przedmiot zamówienia:
przebudowa drogi gminnej Wełecz Stary - Siesławice.(PKWiU: 45.23.1)

Busko Zdrój 2003-01-15

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
(BZP NR 6/2003 POZ. 1945)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój, Al. Mickiewicza 10, tel. 0-41-378 -24-55, fax: 0-41-378-34-39, ogłasza przetarg nieograniczony na:
przebudowę drogi gminnej Wełecz Stary - Siesławice. (PKWiU: 45.23.1)

 

Miejsce realizacji: Miasto i Gmina Busko Zdrój.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 30.06.2003.

Wadium: 5000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 36 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami
Maria Leśniewska, tel. 41-378-2455 w.232, lok. 36, w godz. 700-1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 27.

Termin składania ofert upływa dnia 06.03.2003 o godzinie 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2003 o godzinie 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 25.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.