Budżet MiG Busko 2007  [ pdf ].

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok [ pdf ].   

 

Uchwała nr 9/2008
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 marca 2008 r.

W sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2007 rok [ pdf ].