Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu [ pdf ].