OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2015 rok  [ pdf ].

Uchwala Nr 38/I/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29.04.2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko Zdrój za 2015 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2015 rok  [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2015 rok  [ pdf ].

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za IV kwartały 2015 roku [ pdf ].

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2015r. [ pdf ].

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2015r. [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2015r. [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku [ pdf ].

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2015 roku [ pdf ].

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2015r. [ pdf ].

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 [ pdf ] [ korekta 1 ].

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ].

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ].

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ].

Rb-34s - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 4 kwartału roku 2015 [ pdf ].