BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2017r. [ pdf ].

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2017r. [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2017r. [ pdf ].

Uchwała Nr 47/I/2018
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2017 rok [ pdf ].

Znak:FB.3035.5.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2017 rok  [ pdf ].

Znak:FB.3035.1.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2017 rok [ pdf ].

Znak: FB.3121.1.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku [ pdf ] [ korekta ].

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 [ pdf ].

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017r. [ pdf ].

Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2017 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku [ pdf ] [ korekta ].

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017 [ pdf ].

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2017 [ pdf ].

RB-50 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2017 [ pdf ].

RB-50 - sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2017 [ pdf ].

RB-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2017 pdf ].

Znak: FB 3034.8.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za IV kwartały 2017 roku [ pdf ].