SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Znak: FB. 3035.7.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2018 rok [ pdf ].

Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Informacja dodatkowa [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. [ pdf ].

Informacja dodatkowa – zbiorczo [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. [ pdf ].

Uchwała Nr 57/I/2019
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2018 rok [ pdf ].

Znak: FB.3121.1.2019

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Znak:FB.3035.5.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2018 rok [ pdf ] [ korekta ].

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta nr 2 ] [ korekta nr 3 ] [ korekta nr 4 ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2018 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2018 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2018 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2018 [ pdf ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku [ pdf ] [ korekta ] [ korekta nr 2 ] [ korekta nr 3 ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec IV kwartału roku 2018 [ xls ].

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta_2 ].

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2018r. [ pdf ].

Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2018 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zbiorczo (jst jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec IV kwartału roku 2018 [ xls ]