Znak: FB. 3035.8.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO – ZDRÓJ
z dnia 24 maja 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2020 rok [ pdf ].

Sprawozdania finansowe za 2020 rok - zbiorczo

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [ pdf ].
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ] [ korekta ].
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej [ pdf ] [ korekta ].
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ].

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Bilans jednostki budżetowej [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ].
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej [ pdf ].
Rachunek zysków i strat jednostki [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ].

Sprawozdanie finansowe SPZPOZ 2020 [ pdf ].

Uchwała Nr 50/2021
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 13.04.2021 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko- Zdrój za 2020 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3035.2.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2020 rok [ pdf ].

Znak: FB.3121.2.2021

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO – ZDRÓJ
z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ] [ korekta 4 ].

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych: zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2020 [ pdf ].

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 [ pdf ].

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 [ pdf ].

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2020r. [ pdf ].

Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2020 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku [ pdf ].

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji: zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2020 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2020 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2020 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2020 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2020 [ pdf ].