Uchwała Nr 104/II/2014
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listioada 2014 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2030 Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR III/23/2014
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2030 [ pdf ].

ZARZĄDZENIE 159/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].