Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515) gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym. Właściwe zarządzanie majątkiem gminy stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Busko-Zdrój według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].