Głosowanie w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom udziału w głosowaniu, na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój wyznaczone zostały lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie na obszarze gminy do dnia 11 maja 2014 r.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w pok. Nr 3 w biurze obsługi interesanta w godzinach urzędowania.

Wzór wniosku o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego w wybranym obwodzie głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika wyborcy niepełnosprawnego.

Do dnia 15 maja 2014 r. należy składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Uprawnieni do złożenia wniosku są:

 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.

Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w wyborach.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy złożony na określonym formularzu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej aktu pełnomocnictwa;
 2. Pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na określonym formularzu;
 3. Kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem-w przypadku, gdy osoba nie jest wpisana do rejestru wyborców gminy Busko-Zdrój.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się do 10 dnia przed dniem wyborów tj. do czwartku 15 maja 2014 r.

Wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju- Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. Nr 47, III piętro, w godzinach urzędowania:

 • poniedziałek – od godz. 8:00 do godz. 16:00
 • wtorek –piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania poprzez:

 • Złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

 1. Śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;
 2. Gdy pełnomocnik nie będzie wpisany do rejestru wyborców gminy Busko-Zdrój lub wejdzie w skład obwodowej komisji wyborczej, zostanie mężem zaufania, kandydatem w danych wyborach;
 3. Wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

Informacja telefoniczna 41 370 52 26

Głosowanie korespondencyjne przez wyborcę niepełnosprawnego.

Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy (rozdział 7a) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Dodatkowo w zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborcy niepełnosprawnemu, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, dostarcza się pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Pakiet wyborczy doręczany jest przez:

 1. Upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy
  lub
 2. Operatora publicznego.

Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

 1. Koperta zwrotna z naniesionym adresem właściwej obwodowej komisji wyborczej;
 2. Karty do głosowania;
 3. Koperta na karty do głosowania;
 4. Instrukcja głosowania korespondencyjnego;
 5. Nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a – jeśli wyborca zażądał ich przesłania;
 6. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Sposób postępowania z pakietem wyborczym, zasady głosowania oraz przekazania kart do głosowania do obwodowej komisji wyborczej określony jest w instrukcji głosowania korespondencyjnego.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 10 na III piętrze pok. Nr 47 w godzinach urzędowania:

 • poniedziałek – od godz. 8:00 do godz. 16:00
 • wtorek –piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00

do dnia 4 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje w pok. 47 lub pod numerem telefonu 41 370 52 26

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem faksu lub w sposób elektroniczny przyjmowane są odpowiednio:

Fax: 41 370 52 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.