Zarządzenie Nr 48/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 5 maja 2014 roku


w sprawie powołania na terenie gminy Busko-Zdrój Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Działając na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1


W celu przeprowadzenia głosowania w zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. wyborach do Parlamentu Europejskiego, powołuję na terenie gminy Busko-Zdrój Obwodowe Komisje Wyborcze, w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 25 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój, pełniącemu funkcję Urzędnika Wyborczego.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a składy osobowe poszczególnych komisji podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, przed siedzibą Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Pełna treść dokumentu do pobrania [pdf]