POSTANOWIENIE NR 95/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Busko-Zdrój

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 6 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Busko-Zdrój, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu odwołania w związku z niewykonywaniem obowiązków członka komisji:

1. Łukasz Jakub Szumilas, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Busko-Zdrój

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1. Filip Stanisław Gładkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Busko-Zdrój

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk